Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F w ciągu ul. Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 440 000,00 zł.