Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F  w ciągu ul. Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej

Formularz kosztorysu ofertowego

BRANŻA DROGOWA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

FORMULARZ ZBIORCZY

KANALIZACJA DESZCZOWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

załączniki do SWZ

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa

0. Opis Techniczny

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje konstrukcyjne

4. Profil podłużny drogowy

5.1 Profil podłużny KD

5.2 Schemat studni betonowej

5.3 Schemat studzienki ściekowej

6.1 schemat jednokreskowy oświetlenia

6.2 Rysunki słupa oświetleniowego i opraw

7. Uzgodnienia komplet

DP komplet

zaświadczenie zgłoszenia robót

Przedmiar robót

BRANŻA DROGOWA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA INSTALACYJNA

Stała organizacji ruchu

0. Opis Techniczny + uzgodnienia

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

SOR komplet