Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól.
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36
3) Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
b) w przypadku realizacji zawartej z PZD umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZD w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatu Nowosolskiego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
d) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
e) wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) Starostwo Powiatowe w Nowej Soli;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wynikający z kategorii archiwalnej „B5” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) W związku z przetwarzaniem przez PZD danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych danych.
7) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PZD danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
9) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z PZD, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z PZD. W przypadku przetwarzania danych wynikających z pozostałych celi przetwarzania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
10) W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.